Privacy Policy

El contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat de Monica Gimenez Vilalta (MGV) així com el seu codi font, disseny i estructura de navegació. Correspon a MGV l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals. Autoritzacions. Tots els articles, publicacions, llibres, revistes o similars amb el símbol © i la referència Copyright Monica Gimenez Vilalta.

Tots els drets reservats són propietat de MGV, sent necessari el consentiment exprés i per escrit d’aquest per la seva utilització i divulgació, ja sigui parcial o total dels referits continguts. MGV es reserva els drets d’autor de la informació presentada en aquest lloc d’Internet, llevat que s’indiqui una altra cosa; també s’han de respectar els drets d’autor del material de tercers que apareix. Pot sol·licitar autorització per reproduir el material de MGV disponible en aquest lloc web. Publicacions, articles, assaigs, revistes, llibres, comentaris i similars. Si voleu demanar autorització per copiar, traduir o reproduir el material de MGV que conté aquest lloc web, envieu una sol·licitud al formulari de sol·licitud de la pàgina web indicant en l’ASSUMPTE: Sol·licitud d’autorització de Copyright indicant en el text la publicació, article o altre, si és parcial o total, així com la destinació i ús. El logotip (emblema), el nom de MGV i el domini www.monicagimenez.es La utilització del logotip (emblema) el nom MGV i el domini www.monicagimenez.com només s’autoritza en casos excepcionals. Per a això, envieu una sol·licitud al formulari de sol·licitud de la pàgina web indicant en l’ASSUMPTE: Sol·licitud d’autorització de Logotip indicant en el text el destí, finalitat i ús del mateix.

Informació Pública de www.monicagimenez.com: Els comunicats i el material de premsa del lloc d’IP poden reproduir gratuïtament i sempre citant la font. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si no es realitzen amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació; si cap dels continguts de la pàgina web es modifica i sempre citant la font. En cap cas es concedeix autorització per modificar el material que conté www.abogadocoruna.com. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a títol gratuït.

E-mail:mgvnutricio@gmail.com